Salon de frumusețe feminină & masculină

Pasionați de frumos

Regulament oficial de desfășurare

”Comunitatea iubitorilor de frumos”

 

  1. Organizatorul

1.1. Acest program de fidelitate este organizat și desfășurat de S.C. ACUTICA S.R.L, cu sediul în Str. Anastasie Panu, Pasaj Sf. Vineri,  având numărul de ordine la Registrul Comerţului J22/454/2009, cod unic de înregistrare RO25193314, reprezentată prin Cumpăt Ilie Ovidiu – Administrator, denumită în continuare ”Organizatorul”.

1.2. Participanţii la programul de fidelitate COMUNITATEA IUBITORILOR DE FRUMOS sunt obligaţi să respecte termenii și condiţiile prezentului Regulament de participare, denumit în continuare ”Regulament Oficial”.

1.3. Regulamentul Oficial se află la dispoziţia oricărui participant la Program, pentru consultare, în Salon Acutica și pe site-ul www.acutica.ro.

  1. Participanții

2.1. În programul de fidelitate COMUNITATEA IUBITORILOR DE FRUMOS se poate înscrie orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani, care achiziționează servicii sau produse în Salon Acutica, care acceptă și respectă condițiile prezentului regulament și care semnează formularul Comunitatea Iubitorilor de frumos al SC ACUTICA SRL. La acest program nu au voie să participe angajați ai SC ACUTICA SRL.

  1. Durata programului

3.1. Programul a fost lansat la data de 1 ianuarie 2018 și are durată nedeterminată.

3.2. Cardurile de fidelitate SILVER, GOLD, VIP au valabilitate 1 an, iar posesorii trebuie să îndeplinească condițiile specificate la articolul 5 pentru a-și putea menține beneficiile și în anul următor.
3.3. SC ACUTICA SRL îşi rezervă dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea Programului. Înștiinţarea referitoare la modificarea sau încetarea Programului va fi afișată cu cel puţin 15 zile înainte de data intrării în vigoare, în Salon Acutica,
într-un loc vizibil, și pe internet la adresa www.acutica.ro. Programul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

  1. Condiţii de participare

4.1. Poate fi participant la programul de fidelitate COMUNITATEA IUBITORILOR DE FRUMOS orice persoană fizică ce are domiciliul stabil în România și a împlinit vârsta de 18 ani. Nu pot participa la Program fundaţiile, asociaţiile sau alte forme de organizare colectivă.
4.2. Participantul este obligat să completeze citeţ formularul de înscriere, cu date reale. Participantul trebuie să completeze toate câmpurile marcate ca obligatorii în formularul de înscriere.

4.3. Orice modificare ulterioară a datelor va trebui comunicată către SC ACUTICA SRL.

4.4. Fiecare participant poate fi titularul unui singur card de membru. În cazul în care un participant are mai mult de un card de membru/card de fidelitate, organizatorul își rezervă dreptul de a dezactiva în orice moment oricare dintre cardurile titularului cu pierderea de către participant a tuturor avantajelor aferente cardului dezactivat.
4.5. Cardul de membru se eliberează gratuit şi se activează imediat după înregistrarea şi verificarea formularului de înscriere, prin prezentarea actului de identitate în original (C.I./B.I.) la recepția salonului Acutica.
4.6. Numai titularul actului de identitate poate fi titularul unui card de membru. Cardul de membru nu poate fi tranzacţionat, este personal şi netransmisibil.
4.7. Participanții pot decide oricând retragerea din Program prin trimiterea unei cereri scrise către organizator. Prin renunţarea la program se anulează toate drepturile legate de card.

  1. Mecanismul programului Comunitatea iubitorilor de frumos

5.1. Pentru a fi recompensaţi cu unul dintre cardurile de fidelitate SILVER, GOLD sau VIP, participantii la Programul de fidelitate COMUNITATEA IUBITORILOR DE FRUMOS, vor trebui să completeze formularul de înscriere pentru a primi cardul de membru. Prin intermediul cardului de membru, cu fiecare vizită în Salon Acutica, finalizată cu achiziționarea de produse sau servicii, titularii cardului vor fi recompensați cu puncte de loialitate astfel: 1 leu=1 punct. Cardul de membru va fi înlocuit cu unul dintre cardurile de fidelitate în momentul atingerii următoarelor praguri:

5.1.1. FEMEI

5.1.1.a. Card de fidelitate SILVER, 10% discount la produse și servicii– 5500 puncte de loialitate;

5.1.1.b. Card de fidelitate GOLD, 20% discount la produse și servicii – 8250 puncte de loalitate;

5.1.1.c. Card de fidelitate VIP, 30% discount la produse și servicii – 11000 puncte de loialitate.

5.1.2. BĂRBAȚI

5.1.2.a. Card de fidelitate SILVER, 10% discount la produse și servicii– 1350 puncte de loialitate;

5.1.2.b. Card de fidelitate GOLD, 20% discount la produse și servicii – 1850 puncte de loalitate;

5.1.2.c. Card de fidelitate VIP, 30% discount la produse și servicii – 2750 puncte de loialitate.

5.2. Organizatorul poate acorda puncte de loialitate suplimentare pentru achiziţionarea anumitor produse sau cu ocazia zilelor onomastice, de naștere.

5.3. Utilizarea frauduloasă a cardurilor de membru, Silver, Gold, Vip, duce la anularea acestora și a punctelor de loialitate acumulate e acestea.

5.4. Punctele aferente achiziției de servicii sau produse în Salon Acutica dintr-o zi vor fi înregistrate în baza noastră de date, în contul titularului cardului, iar posesorii vor fi informați prin email sau mesaj telefonic în cursul zilei sau a doua zi.

5.5. SC ACUTICA SRL îşi păstrează dreptul de a anula punctele de loialitate dacă acordarea acestora s-a efectuat datorită unei erori.

5.6. Pentru evitarea oricărui dubiu, orice sfat sau acţiune care este contrară acestor termene şi condiţii nu va avea ca efect modificarea prezentului regulament.

7. Folosirea cardurilor din programul de fidelitate

7.1. Cardul de membru va fi eliberat pe loc, dupa completarea formularului de înscriere. Acesta trebuie prezentat la fiecare vizită în salon, pentru a putea fi înregistrate punctele de loalitate în contul posesorilor.

7.2. Cardurile de fidelitate Silver, Gold sau Vip vor fi primite atunci cand membrii vor atinge pragurile specificate la punctul 5. Acestea trebuie prezentate la fiecare vizită în salon, pentru a putea fi aplicat discountul aferent.

7.3. În cazul în care cardul este pierdut, furat, uzat sau deteriorat, acesta va putea fi înlocuit gratuit cu un nou card, iar bănuţii acumulaţi vor fi disponibili pe noul card. Cererea de reemitere a noului card va fi trimisă la adresa de email: salon@acutica.ro
urmând ca după verificarea datelor şi anularea cardului vechi să se emită un nou card.
7.4. S.C. ACUTICA SRL își rezervă dreptul de a refuza folosirea cardurilor devenite ilizibile.
7.5. S.C. ACUTICA SRL este îndreptăţită să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a Programului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea Programului inclusiv de a modifica procedura
de desfășurare a acestuia.

7.6. SC ACUTICA SRL nu poate fi considerată responsabilă pentru pierderile ce rezulta din neglijenţa participanţilor de a păstra în condiţii de siguranţă informaţiile legate de card.

  1. Protecţia datelor personale

8.1. Prin semnarea formularului de înscriere, participantul își exprimă consimţământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a S.C. ACUTICA SRL, precum și pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform programului de fidelizare COMUNITATEA IUBITORILOR DE FRUMOS, în scopuri statistice, pentru acţiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la S.C. ACUTICA SRL.
8.2. Prelucrarea datelor se va face de către S.C. ACUTICA SRL. în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Notificarea prelucrării acestor date este înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 2705 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
8.3. Participantul are drept de acces la date, dreptul de intervenţie și dreptul de opoziţie asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispoziţiile art.13, 14, 15 din Legea nr. 677/2001. Astfel, orice persoană își poate exercita drepturile
enumerate anterior prin transmiterea unei cereri către S.C. ACUTICA SRL, la sediul său din Str. Anastasie Panu, Pasaj Sf. Vineri, localitatea Iasi, jud. Iasi, întocmită în formă scrisă, datată și semnată, cerere în care se vor menţiona datele de identificare ale persoanei în cauză,
inclusiv adresa de corespondenţă, precum și datele asupra cărora se solicită intervenţia, motivul justificat și modul de intervenţie. De asemenea, persoana ale cărei date sunt prelucrate are dreptul să solicite, fără nicio justificare, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, datată și semnată, ca datele cu caracter personal să nu fie prelucrate de S.C. ACUTICA SRL în scop de marketing. SC ACUTICA SRL, în termen de 15 zile de la primirea solicitării conform celor menţionate anterior, va comunica în scris informaţiile solicitate și, după caz, măsurile luate.